online:2สถานะ : ผู้เยี่ยมชม Login
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
บุคคลากร
แผนกงาน
โครงการ
ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
30 พ.ค. 2558
 
ประวัติอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
     อำเภนาด้วงเดิมเป็นบ้านนาด้วง ตั้งชื่อตามทุ่งนาที่นายพรานด้วงอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2424 ขึ้นการปกครอง
กับจังหวัดอุดรธานีเปลี่ยนมาขึ้นเขตปกครองกับตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปีพ.ศ.2488 ขึ้นการปกครองกับตำบลนาดินดำ
 ปี พ.ศ.2510 ตั้งเป็นตำบลนาด้วงในปีพ.ศ.2519 และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2534 จึงได้ปรับยกฐานะเป็นอำเภอ 
 อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอหนึ่งใน 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอของจังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเนหือของจังหวัดเลย โดยมี
ีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลย 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2158

     เนื้อที่
     อำเภอนาด้วงมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 368,250 ไร่ หรือประมาณ 590 ตารางกิโลเมตร

     อาณาเขตติดต่อ
     ทิศเหนือ      ติดต่อกับ อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมจังหวัดเลย
     ทิศใต้        ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และกิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดเลย
     
     ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าเขา มีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย
     ภูเขที่สำคัญ ได้แก่ ภูคร่าว ภูคร่าวใหญ่ ภูถนน ภูมะแว ภูผายา ภูผาดำ ภูลอน
     แม่น้ำ มีลำน้ำสวย 1 สาย ไหลผ่าน 3 ตำบล ความยาว 28 กิโลเมตร

     ภูมิอากาศ
     ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
     -  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม   - เดือน พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส
     -  ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ เดือน  มิถุนายน  - เดือน ตุลาคม    อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
     -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษจิกายน - เดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

    ภาษาพื้นเมืองที่ใช้ในท้องถิ่น
    ภาษาพื้นเมืองที่ใช้ในท้องถิ่น ใช้ภาษาเลย และภาษาอีสาน

    จำนวนประชากร
    -  ประชากรชาย       จำนวน 13,703 คน
    -  ประชากรหญิง      จำนวน 12,544 คน
    -  รวมประชากรทั้งสิ้น   จำนวน 25,601 คน


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาและปรับปรุงโดย งานนโยบายและแผน สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
คุณสามารถติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ที่ 042-887073 naduangfirst@hotmail.com

ขอขอบคุณ
ศขส.ตร, ศขส.ภ.๔, ศขศ.ภ.จว.เลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน