online:2สถานะ : ผู้เยี่ยมชม Login
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
บุคคลากร
แผนกงาน
โครงการ
ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
3 ก.ค. 2558

ดู อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ข้อมูลท้องถิ่น สภ.อ.นาด้วง
· ประวัติ สภ.อ.นาด้วง
· ประวัติอำเภอนาด้วง
· อำเภอนาด้วง
· เทศบาลอำเภอนาด้วง
· ตำบลนาด้วง
· ตำบลนาดอกคำ
· ตำบลท่าสะอาด
· ตำบลท่าสวรรค์
· หมายเลขโทรศัพท์
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ร้านอาหาร
· ที่พักโรงแรม
· อู่ซ่อมรถ..
· ปั้มน้ำมัน
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ภาพวิวบนสวนรุกขชาติภูคร่าวเขื่อนภูหลาว (อ่างเก้บน้ำห้วยลิ้นควายน้ำตกตาดโตนถ้ำประกายเพชรชมค้างคาวกว่าล้านตัวนับบ่ล่อน
แผนที่อำเภอนาด้วง
แผนที่อำเภอนาด้วง

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนที่โดยรวมในเขตอำเภอนาด้วง
 
     
ที่ตั้ง..เขตรับผิดชอบ
 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเชียงคานและปากชม จังหวัดเลย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และกิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อำเภอนาด้วง มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลนาด้วง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลนาดอกคำ ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าสะอาด ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่าสวรรค์ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน
 
 
แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่ีสำดัญ..
           ตำบลนาด้วง                             ตำบลนาดอกคำ
          ** อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย (เขื่อนภูหลาว)       ** ถ้ำประกายเพชร
          ** สวนรุกขชาติภูคร่าว                      ** ถ้ำค้างคาว (ถ้ำผายา)

           ตำบลท่าสวรรค์
           ** น้ำตกตาดโตน (น้ำตกธารสวรรค์)
แผนที่แสดงสถานที่ราชการ..ที่ีสำดัญ..
แผนที่แสดงหมู่บ้าน

 

ตำบลนาด้วง
สีของหมายเลข
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน
ตำรวจประจำหมู่บ้าน
 
1
บ้านนาด้วง ม.1 นายหลักดี จางวางแก้ว จ.ส.ต.สมพร เอบุญมา
 
2
บ้านศรีประทุม ม.2 นายวิโรจน์ ไชยสิทธิ์ ด.ต.สนั่น ศรีอิ่นแก้ว
 
3
บ้านนาด้วง ม.3 นางฉิมลี บุตรดยจันโท ด.ต.วิศรุตวัฒน์ ด้วงเคน
 
4
บ้านแสงเจริญ ม.4 นายอุดม บัวทิน ด.ต.เสรี กันทรสมบูรณ์
 
5
บ้านแก้วเมธี ม.5 นายเอ็ด พลเทพ ด.ต.สงัด เลาคำ
 
6
บ้านป่าหวายพัฒนา ม.6 นายสุรินทร์ จางวางแก้ว ด.ต.ประชัน มีตา
 
7
บ้านโพนเขาแก้ว ม. 7 นายเรือง บุตรวงศ์ ด.ต.หนิม พลชม
 
8
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ม.8 นายบุญมี อรัญพจน์ จ.ส.ต.เฉลียว แปงนา
 
9
บ้านหนองแคน ม.9 นางกาสี พานรอง จ.ส.ต.สมจิตร มณฑา
 
10
บ้านวังบง ม. 10 นายคูณ ทองโคตร ด.ต.บรรจง คำโนฤทธิ์
 
11
บ้านแสงอรุณ ม. 11 นายแต้ม วงษ์อุปะ ด.ต.สุเวช นามไพร
 
12
บ้านเวียงชัย ม. 12 นางนิตยา เทพพุทธ ด.ต.ทองใส ศรีวงคราม
ตำบลนาดอกคำ
สีของหมายเลข
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน
ตำรวจประจำหมู่บ้าน
 
1
บ้านห้วยเตย ม.1 นายถวัลย์ วงษ์จวง ด.ต.สุเทพ ศรีอรรคจันทร์
 
2
บ้านนาดอกคำ ม.2 นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ ด.ต.ณัฐพงษ์ หาจำปา
 
3
บ้านโพนสว่าง ม.3 นายเกษร สีหามาตร จ.ส.ต.อดิศักดิ์ โกมาสถิตย์
 
4
บ้านห้วยตาด ม.4 นายประจักษ์ สานศรี ด.ต.วีระศักดิ์ มาแสนจันทร์
 
5
บ้านพะเนียง ม.5 นายรอด แก้วอาษา ด.ต.บรรพต สุทธิ
 
6
บ้านห้วยปลาดุก ม.6 นายบุญจันทร์ หงษ์ทอง ด.ต.วุฒิชัย ไพศูนย์
 
7
บ้านร่มเย็น ม.7 นายสำราญ เรืองเพชร ด.ต.สำรวย โนนหิน
 
8
บ้านใหม่สันติธร ม.8 นายท่อนจันทร์ มะลีแก้ว ด.ต.สามารถ สร้อยพรม
 
9
บ้านโคกหินใต้ ม.9 นายปรีชา ดาวงษา ด.ต.อติชาติ ทองสกุล
 
10
บ้านวังเย็น ม.10 นายประเชิญ สุจิมงคล  
 
11
บ้านอนามัย ม11. นายปัญญา มลศิลป์ ด.ต.เดชา โพธาราม
 
12
บ้านภูแผงม้า ม.12 นายไพบูลย์ สุริยะรรม ส.ต.ท.ธณงฤทธิ์ วรรธณะ
 
13
บ้านศรีสะอาด ม.13 นายสราวุธ โสจันดา ส.ต.ท.อดุลย์ เมืองฮามพันธ์
 
14
บ้านโนนตะวัน ม.14 นายทองหนัก สอนดี จ.ส.ต.อดิสรณ์ เสณาแปลง
 
15
บ้านเขาแก้วพัฒนาม.15 นายทะนาน สิงห์มณี ด.ต.บุญทัน แสงจันทร์
 
16
บ้านหนองเป็ดก่า ม.16 นายไมตรี มินสูงเนิน ด.ต.สวัสดิ์ บัวรมย์
 
17
บ้านห้วยตาดใต้ ม.17 นายอภินันท์ กุลวงษ์ ด.ต.มลตรี จิจานุรัก
ตำบลท่าสะอาด
สีของหมายเลข
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน
ตำรวจประจำหมู่บ้าน
 
1
บ้านท่าสะอาด ม.1 นายทองทูล เกิดใจ ด.ต.สุเทพ ศรีมงคล
 
2
บ้านรักธรรม ม.2 นายมานิตย์ โชติกวี ส.ต.ต.สุริยา นวลสวาท
 
3
บ้านน้ำสวยภักดี ม.3 นายทองอินทร์ สนิทสตรี ส.ต.อ. ชัยนาตย์ ชุมแวงวาปี
 
4
บ้านผาเจริญ ม.4 นายบุญจันทร์ อุทธิโท ส.ต.อ.ธีระพล สอนสุภาพ
 
5
บ้านโนนป่าต้อง ม.5 นายคำพัน แพงไธสง ด.ต.วิมล สินภูธร
 
6
บ้านซำป่าซาง ม.6 นางปราถนา จำปานิล จ.ส.ต.นิยม คำแก้ว
 
7
บ้านดงป่ายาง ม.7 นายแผง เขาไตร จ.ส.ต.นิยม สีสมัย
ตำบลท่าสวรรค์
สีของหมายเลข
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน
ตำรวจประจำหมู่บ้าน
 
1
บ้านท่าสวรรค์ ม.1 นายแสงเดือน ศรีบุรินทร์ ด.ต.สมทรง ทะไกรเนตร
 
2
บ้านท่าสวรรค์ ม.2 นายประภาส ราชคำ ด.ต.โสภัณ ไชยลิ้นฟ้า
 
3
บ้านเทพมงคล ม.3 นายพุทธา เกษลับ ส.ต.ท.สัมฤทธิ์ วรรณแจ่ม
 
4
บ้านโนนศิลา ม.4 นายทองดี สาระมโน ด.ต.สุรพงษ์ ตรีช่วย
 
5
บ้านงามวงศ์วาน ม.5 นายเนียม ปัททมา จ.ส.ต.สุจินต์ เบ้าสุภี
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาและปรับปรุงโดย งานนโยบายและแผน สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
คุณสามารถติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ที่ 042-887073 naduangfirst@hotmail.com

ขอขอบคุณ
ศขส.ตร, ศขส.ภ.๔, ศขศ.ภ.จว.เลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน